معرفی كنفرانس

در طول سال هاي بسيار، درآمدهاي نفتي بخش اعظم درآمدهاي صادراتي كشورهاي صادر كننده نفت را تشكيل داده و يكي از مهمترين منابع تأمين بودجه عمومي دولت ها بوده است؛ به نحوي كه وابستگي اقتصاد برخي كشورها به نفت باعث كاهش سهم ديگر بخش هاي كليدي شده و اقتصاد اين كشورها را به اصطلاح، تك بُعدي كرده است. از طرفي، در سال هاي اخير كشورهاي توسعه يافته با حركت در مسير اقتصاد دانش بنيان و راه حل هاي جايگزين مناسب، ضمن كاهش وابستگي خود به صنعت نفت توانسته اند درآمدهاي غير نفتي خود را افزايش داده و رشد اقتصادي قابل توجهي براي خود رقم بزنند. در كشور عزيزمان ايران نيز با توجه به ظرفيت هاي بالاي انساني، ضرورت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت و افزايش درآمدهاي غير نفتي، ايجاد يك هم انديشي پويا و اثربخش براي تسريع نيل به اهداف فوق را به اهميت دو چندان بدل كرده است. ایجاد چنین نگاه و رويكردي به هم افزایی نیاز دارد که یکی از بهترین ابزار تحقق آن برگزاری کنفرانس های علمی است که به عنوان موتور محرک تحولات فناورانه به شمار می رود. امروزه کنفرانس های ملي و آکادمیک، تجلی تلاش یک جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاه و مدیران صنایع مختلف در جهت تبادل اندیشه، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و در نهایت کمک به رشد دانش است.

از اين رو پس از برگزاري موفقيت آميز دوره اول همايش در آذر ماه 1402، اكنون "دومين كنفرانس ملي بدون نفت، چگونه؟" توسط انجمن علمي تجارت الكترونيكي ايران و با حمایت دانشگاه هاي شاخص كشور و حمايت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي، دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد افق و انجمن بازاريابي ايران، حمایت اساتید و همچنين حمایت سازمان ها و شرکت های پیشرو در عرصه علم و صنعت با هدف گرد هم آوردن جامعه دانشگاهی، صاحب نظران، متخصصان، انديشمندان، كارآفرينان، شرکت های دانش بنیان، شركت هاي پذيرفته شده در بورس، استارت آپ ها، شرکت های سرمایه گذاری و ... به منظور اشتراك گذاري و تبادل نتایج تحقیقات و تجارب خود در زمینه های مذکور شروع به کار نمود. لذا از اساتید، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان محترم در حوزه های اقتصاد دانش بنيان، بازار سرمايه و سرمايه گذاري جسورانه، كارآفريني، نوآوري و توسعه استارت آپ ها، توانمندسازي و رهبري منابع انساني، هوش مصنوعي و مديريت فناوري اطلاعات، توسعه گردشگري، انرژي هاي تجديد پذير و همچنين تمامي موضوعات مرتبط با رشته هاي مديريت، اقتصاد و كارآفريني دعوت می شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، نسبت به ارسال مقالات به دبیرخانه اقدام فرمایند.


پس از برگزاری موفقيت آميز دوره اول همايش، اكنون"دومين كنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟" توسط انجمن علمی تجارت الكترونيكی ايران و با حمایت دانشگاه های شاخص كشور و حمايت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهريار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزكوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الكترونيكی، دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد افق و انجمن بازاريابی ايران، حمایت اساتید و خبرگان و همچنين حمایت سازمان ها و شرکت های پیشرو در عرصه علم و صنعت با هدف گرد هم آوردن جامعه دانشگاهی، صاحب نظران، انديشمندان، كارآفرينان، استارت آپ ها، شركت های پذيرفته شده در بورس، شرکت های دانش بنیان، شرکت های سرمایه گذاری و ... به منظور تبادل و به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات و تجارب خود در زمینه های مذکور شروع به کار نمود.

لذا بدین وسیله از اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و پژوهشگران محترم در حوزه های اقتصاد دانش بنيان، بازار سرمايه و سرمايه گذاری جسورانه، كارآفرينی، نوآوری و توسعه استارت آپ ها، توانمندسازی و رهبری منابع انسانی، هوش مصنوعی و مديريت فناوری اطلاعات، توسعه گردشگری، انرژی های تجديد پذير و تمامی موضوعات مرتبط با رشته های مديريت، اقتصاد و كارآفرينی دعوت می شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، نسبت به ارسال مقالات به دبیرخانه اقدام فرمایند.